1. 1.

  Prevádzkovateľ Portálu sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len spôsobom ustanoveným zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

 2. 2.

  Rozsah spracúvania osobných údajov a účel ich spracúvania je vymedzený v závislosti od toho, či Portál dotknutá osoba:
  • navštívi
  • pridá inzerát
  • objedná spoplatnenú službu

 3. 3.

  Rozsah spracúvania osobných údajov v prípade, že dotknutá osoba Portál navštívi je vymedzený rozsahom spracovania osobných údajov, a to IP adresa, dátum a doba trvania návštevy, typ prehliadača a jeho nastavenia, operačný systém. Tieto údaje sú využívané výlučne na štatistické účely.

 4. 4.

  Rozsah spracúvania osobných údajov v prípade bodu, že dotknutá osoba na Portáli pridá inzerát je vymedzený rozsahom spracovania osobných údajov, a to osobných údajov, ktoré sú obligatórnymi a fakultatívnymi náležitosťami inzerátu, v rozsahu vymedzenom nasledovne. Obligatórnymi náležitosťami inzerátu sú: meno, vek, lokalita, typ služby, telefónne číslo, týždenná dostupnosť, erotické praktiky, text inzerátu, fotografie. Objednávateľ uverejnenia inzerátu môže okrem obligatórnych náležitosti uviesť vo formulári ďalšie fakultatívne údaje, avšak na vlastnú zodpovednosť, a to: výber dievčat (sama alebo viacero), presná adresa (pre zobrazenie mapy), skúsenosti, veľkosť poprsia, silikónové prsia, úprava prirodzenia, sexuálna orientácia, tetovanie, piercing, výška, hmotnosť, farba oči, farba vlasov, špeciálne detaily, jazykové znalosti, možnosti platby.

 5. 5.

  Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé a presné. V prípade, že Objednávateľ za účelom pridania inzerátu a využitia spoplatnenej Služby Prevádzkovateľa Portálu poskytne pri vytvorení inzerátu ďalšie údaje, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné údaje v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a na ich základe bude možné Objednávateľa priamo alebo nepriamo určiť, svojou registráciou, pridaním inzerátu a následne vyplnením formulára za účelom pridania inzerátu, objednania Služby a úhrady ceny za objednanú Službu, dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 6. 6.

  Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek súhlas so spracovaním svojich údajov odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu na adresu: [email protected]

 7. 7.

  Objednávateľ má právo kedykoľvek požadovať od Prevádzkovateľa Portálu informácie o tom, ktoré osobné údaje spracováva a ukladá.

 8. 8.

  Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať opravu alebo zmenu údajov jeho užívateľského účtu alebo ďalších údajov, ktoré uviedol pri pridaní inzerátu, objednaní Služby prevádzkovateľa. Taktiež má právo požadovať kedykoľvek výmaz týchto údajov, avšak pri vymazaní niektorých údajov nebude možné poskytnúť Služby Prevádzkovateľa.

 9. 9.

  Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu na adresu: [email protected] od Prevádzkovateľa požadovať:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie
  • informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie
  • výpis z jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
  • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

 10. 10.

  Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať prostredníctvom emailu na adresu: [email protected] alebo priamo na adresu Prevádzkovateľa.